Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Account-quiz', hierna te noemen 'quiz'. Deze quiz wordt georganiseerd door de landelijke vereniging SeniorWeb, gevestigd te Utrecht (KvK: 30182163), hierna te noemen 'SeniorWeb'.

Algemeen
 • De quiz start op 1 oktober 2022. Deelnemers maakten tot en met 31 oktober 2022 kans op één van de gecommuniceerde prijzen.
 • Alleen deelnemers die het formulier hebben ingevuld en alle quizvragen hebben beantwoord, maakten kans op een prijs. De prijzen zijn niet verbonden aan het eindresultaat van een specifieke deelnemer.
 • Iedereen, SeniorWeb-lid, vrijwilliger of niet-lid, kan aan deze quiz meedoen.
 • Medewerkers van het landelijk bureau zijn uitgesloten van winst.
 • Aan de deelname aan de actie zijn voor de deelnemer geen kosten verbonden.
 • SeniorWeb verloot onder alle deelnemers in oktober 1x een draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking van Sony t.w.v. € 265,-, 10x een wachtwoordenlogboekje t.w.v. € 11,45 en 15x de cursus Veilig en bewust online t.w.v. € 7,95. Daarnaast ontvangt elke deelnemer gratis de Account-toptips.
 • Door deelname aan de quiz stemt de deelnemer in met alle op deze quiz van toepassing zijnde voorwaarden.
Werkwijze actie
 • Iedere deelnemer kan gedurende de actieperiode de quiz meerdere keren spelen.
 • Een deelnemer beantwoordt alle vragen van de quiz en vult (om kans te maken op een van de prijzen en om de Account-toptips te ontvangen) zijn of haar gegevens volledig en naar waarheid in.
 • Gedurende de actieperiode maakte iedere deelnemer die zijn of haar gegevens volledig invulde, één keer kans op de te verloten prijzen.
Verloting prijzen
 • Prijswinnaars worden aan het einde van de actieperiode willekeurig getrokken uit alle deelnemers.
 • SeniorWeb behoudt zich het recht prijswinnaars van het afgelopen kalenderjaar uit te sluiten van winst.
 • Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet-uitreiking van een prijs, vervalt deze aan SeniorWeb.
 • Winnaars worden per e-mail geïnformeerd en gevraagd om reactie. Indien deze reactie niet volgt binnen veertien dagen nadat de winnaar de e-mail heeft ontvangen, behoudt SeniorWeb zich het recht voor de prijs aan iemand anders uit te reiken.
 • De namen van alle winnaars worden in april gepubliceerd in een nieuwsbericht op de website van SeniorWeb.
 • Na verificatie van de winnaars worden de prijzen uiterlijk binnen drie weken per post opgestuurd of persoonlijk afgeleverd.
 • Indien blijkt dat een genoemde prijs niet voorradig is, behoudt SeniorWeb zich het recht voor prijzen te vervangen door andere prijzen van vergelijkbare waarde.
Gebruik gegevens
 • Om kans te maken op een prijs moet de deelnemer aan de quiz zijn of haar gegevens achterlaten via het verzendformulier.
 • Na deelname aan de quiz kan de deelnemer zich aanmelden voor de gratis SeniorWeb Nieuwsbrief en voor informatie en aanbiedingen over SeniorWeb. Dit is niet verplicht.
 • Gegevens van deelnemers die tijdens deze actie worden opgeslagen, worden alleen gebruikt voor de verloting van prijzen. De gegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of de informatie en aanbiedingen over SeniorWeb als iemand zich hiervoor heeft aangemeld (zie ook het punt hierboven). De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Zie ook ons privacy- en cookiebeleid
Rechten organisator
 • SeniorWeb behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens SeniorWeb.
 • SeniorWeb behoudt zich tevens het recht voor de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden – naar het uitsluitende oordeel van SeniorWeb – dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn.
 • Over de quiz en de uitslag daarvan kan niet worden gecorrespondeerd. Indien er om enige reden een geschil ontstaat tussen een deelnemer en SeniorWeb is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
Aansprakelijkheid
 • SeniorWeb is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de quiz. Meer specifiek is SeniorWeb niet aansprakelijk, voor zover wettelijk toegestaan, voor:
  • enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de quiz en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
  • enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door hem uitgekeerde prijs;
  • enige gebreken in de door hem uitgekeerde prijs;
  • enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdende met, het wijzigen of beëindigen van de quiz.
Diversen
 • Voor vragen met betrekking tot deze quiz, kunt u contact opnemen met onze Ledenservice. Bent u lid? Vermeld dan in al uw correspondentie uw lidnummer.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal SeniorWeb een vervangende bepaling vaststellen die zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.