Menu Zoek

Klachtenregeling SeniorWeb

Artikel 1: Definities

  1. Vereniging SeniorWeb, gevestigd te Utrecht;
  2. Klager: een lid van SeniorWeb in de betekenis van deze procedure;
  3. Klacht: klacht over de organisatie, een medewerker of een vrijwilliger van SeniorWeb c.q. over een dienst die van het verenigingsbureau van SeniorWeb wordt afgenomen.

Artikel 2: Indienen en behandeling van een klacht
  1. In geval van een klacht wendt de klager zich schriftelijk tot de ledenservice van SeniorWeb via e-mail: leden@seniorweb.nl, het klachtenformulier op de website of per post: antwoordnummer 4001, 3500 VB Utrecht. Bij het indienen van een klacht zendt de klager zoveel mogelijke relevante stukken mee die de klacht onderbouwen.
  2. De klachtenfunctionaris van SeniorWeb bevestigt de ontvangst van de klacht en streeft ernaar dat de verantwoordelijke medewerker binnen twee weken na de datum van ontvangst van de klacht contact opneemt met de klager om de klacht zoveel mogelijk tot tevredenheid af te handelen.
  3. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking, zoals bijvoorbeeld de contributiehoogte

Artikel 3: Indienen en behandeling van het bezwaar

  1. Indien de klacht naar het oordeel van de klager niet juist wordt afgehandeld, kan de klager binnen twee maanden na de gebeurtenis waarover wordt geklaagd bezwaar maken bij het bestuur van SeniorWeb. Bij het indienen van het bezwaar zendt de klager zo veel mogelijk relevante stukken mee die het bezwaar onderbouwen.
  2. Het bezwaar kan via e-mail: bestuur@seniorweb.nl of per post: antwoordnummer 4001, 3500 VB Utrecht worden gestuurd t.a.v. de voorzitter van het bestuur. SeniorWeb bevestigt de ontvangst van het bezwaar en kan de klager in de gelegenheid stellen om zijn klacht verder toe te lichten.

Artikel 4: Beslissing

  1. Het bestuur streeft ernaar binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing te nemen. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies en afhandeling van de klacht.